Positive/ Balance

169
japanlove:

Dontonbori, Osaka (by king jai)
255
295